Anasayfa » Genel » Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat karşılığı inşaat kontratı misali ziyaretçilerimiz tarafından çok fazla merak edilmekte ve sorulmaktadır. Ziyaretçilerimiz bu mevzu da olan merakını giderebilmek ismine kat karşılığı inşaat kontratı misalini, ve kat karşılığı kontrat misalini paylaşma kararı aldık. Şayet bu mevzuda merak bulunuyorsa altta paylaştığımız kontratı okuyabilirsiniz.

Kat Karşılığı Kontrat Misali

Kat karşılığı kontrat misali için altta sizlere 1 adet misal kontrat paylaştık. Bu kontratı genel olarak taraflar aralarında kullanarak noter huzurunda onaylatmaktadır. Kontratı taşınmaz taahhüdü veya arsa payı karşılığı inşaat kontratı olarak kullanabilirsiniz. Yeniden de kullanmadan evvel rastgele bir yerden destek alınız.

Madde 1-       KONTRATIN TARAFLARI

İş bu kontrat ,bir tarafta ………………….. arsa sahibi ile değişik tarafta ………….. yüklenici arasında altta yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2-       TARAFLARA AİT BİLGİLER

Arsa sahibinin adresi              :

Tel No                                    :

Yüklenicinin Adresi               :

Tel No                                    :

Taraflar, yukarıyada belirtilen adreslerini, bildiri adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres farklılıkları yazılı ve usulüne uygun biçimde karşı tarafa bildirmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak bildiri, alakalı tarafa yapılmış sayılır.

Madde 3-       KONTRATIN MEVZUSU

İş bu kontratın mevzusu; …………. Şehri, ……………… ilçesi, …………….. adresinde kain ve tapunun … pafta, …… isme, …… parselinde arsa kaliteyi ile kayıtlı …. Surat ölçümündeki taşınmaz üzerinde, zemin+5 beş sıradan kattan ve her katta iki daire olmak üzere toplam 12 on iki daireden ibaret konut inşaatının, arsa payı karşılığı, anahtar teslimi imaline aitidir.

Madde 4-       İNŞAATIN KALİTEYİ

İş bu kontratın mevzusu olan konut inşaatı, betonarme karkas olarak, ekli teknik beyanname kararlarına göre yapılacaktır.

Madde 5-       KONTRATIN BEDELİ

İşbu kontrat uyarınca yüklenicinin, yapacağı inşaata karşılık pespayeyi bedel; bağımsız kısımlara bağlı arsa payı olup, noter harcına temel olmak üzere gösterilen ……….. TL ise, satış bedeli değildir.

Arsa payı olan bu bedel, götürü olduğundan; yüklenici, kontratın imza atılmasından sonra malzeme ve emekçi fiyatlarına zam gelmesi vs. gibi sebeplerle bir hak isteminde bulunamaz.

Madde 6-       DEVİR YASAĞI

Yüklenici, işbu kontrattan  doğan vaadinin tamamını veya bir kısmını, arsa sahibinin yazılı izni olmadan, başkasına devredemez.

Madde 7-       PAYLAŞIM VE ORANI

Taraflar, bağımsız kısımlara bağlı arsa paylarının paylaşım oranını %50 yüzde elli olarak kabul etmişlerdir.

Tarafların imzasını taşıyan ekli taslakta da gösterildiği üzere; ana girişin solunda kalan tüm daireler 1,3,5,7,9, ve 11 numaralı daireler arsa sahibine ve sağında kalan tüm daireler de 2,4,6,8,10 ve 12 numaralı daireler yükleniciye ait olacaktır.

Madde 8-       GİDERLER, VERGİ, FOTOĞRAF VE HARÇLAR

Kontratın imza atılmasından, binanın iskan ruhsatı alınmış olarak teslimine kadar geçecek olan zaman içerisinde; ödenmesi gereken malzeme ve emekçilik bedelleri ile kontrat, proje, tapu ve yapı teftiş giderleri, vergi sigorta primleri, tüm harçlar, elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon ağ ve iştirak payları ve irtibat fiyatları yükleniciye aittir.

Madde 9-       RUHSATLAR

Arsa sahibinin görüşünü ve yazılı onayını almak şartıyla zorunlu projeleri hazırlamak, alakalı mercilerde onaylatmak, inşaat ve iskan ruhsatlarını almak mükellefliği ve giderleri yükleniciye aittir. Bu operasyonların yapılma süresi, kontrat vaktine dahildir.

Madde 10-     ARSANIN TESLİMİ

İnşaatın yapılacağı arsa, kontratın imza atılmasını takip eden 7 takvim günü içerisinde, boş ve inşaata hazır biçimde, yükleniciye zabıtla teslim edilecektir.

Madde 11-     KONTRATIN SÜRESİ

Kontratın süresi, arsanın tesliminden itibaren en geç 24 aydır. Yüklenici, inşa edeceği konutu, bu vakti aşmamak şartıyla, etraf tertip etmesi yapmış ve iskan ruhsatı alınmış olarak, arsa sahibine teslim edecektir.

Madde 12-     TEFTİŞ

Arsa sahibi, inşaatı, her evrede yapı teftiş personeli aracılığını sorgulayabilir. Yüklenici, arsa sahibinin bu hakkını kullanmasın yasaklayamaz. Teftiş için her türlü kolaylığı da sağlamak zorundadır.

 

Madde 13-     GECİKME TAZMİNATI VE GECİKME CEZASI

Yüklenici, 11.maddede belirtilen tarihe kadar inşaatı teslim etmediği takdirde, kesin olan bu zamanın bitiminden itibaren, her bir daire Doğrultusundan ve her ay için rayiç kira bedeli üzerinden gecikme tazminatını ve ayrıca her bir daire Doğrultusundan ve her ay için 1.000 TL gecikme cezasını beraber ödemeyi kabul vaat eder.

Arsa sahibi; inşaatı teslim alırken, gecikme cezası Doğrultusundan, ihtirazi kayıt çekince dermeyan etmek zorunda değildir.

Madde 14-     YÜKLENİCİNİN SATIŞ YETKİSİ

Arsa sahibi, kontrat uyarınca yükleniciye düşen dairelerin satış yetkisini, alttaki sıraya göre verecektir.

-Çatı katı betonu dökülünce bir daire,

-Duvarlar örülüp, çatı kapanınca bir daire,

-Cephe kaplanmasının yapılmasını, ahşap doğramalar ile mutfak dolaplarının takılmasını ve oda parkelerinin cilasız olarak yapılmasını müteakip bir daire,

-Etraf tertip etmesi yapılıp, asansör çalışır hale getirildikten ve iskan ruhsatı alınıp kat mülkiyetine geçildikten ve anahtar teslimi asıllaştırıldıktan sı-onra kalan daireler.

-Arsa sahibi, yüklenicinin arzı üzerine, alakalı dairenin satışını 10 takvim günü içerisinde vekalet vermek veya alakalı tapu müdürlüğünde bizzat hazır bulunmak suretiyle hakikatleştirmek zorundadır.

Madde 15-     İMAR FARKLILIĞINA BAĞLI KAZANIMLAR

Kontrat sonrası, imar farklılığına bağlı kazanılacak fazla kattaki daireler de, işbu kontrattaki oran %50 dahilinde, taraflar arasında paylaşılacaktır.

Madde 16-     ZAMAN UZATIMI

Zaman uzatımı, alttaki hallerde verilir ve kontrat zamanından sayılır:

-Kontrat tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun, kararname ve idaremelik gibi mevzuatın uygulanmasının işin imalini geciktirmesi,

-İşin, yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerle arsa sahibince durdurulması,

-Fazla ve kontrat dışı işlerin varlığı,

-Arsa sahibince yer tesliminin geç yapılması,

-İnşaat safhalarında madde 14 ’te belirtilen tapu devirlerinin geç yapılması,

-Mücbir neden halleri.

Madde 17-     MÜCBİR NEDEN HALLERİ

-Zaman uzatımını gerektiren mücbir neden halleri de şunlardır:

-Natürel Afetler,

-Legal Grevler,

-Genel salgın hastalıklar,

-Kısmi ve genel seferberlik duyuruyu.

Bir halin mücbir neden sayılabilmesi için, bu halin, yükleniciden kaynaklanmamış olması, ifayı yasaklayacak kalite taşıması ve yüklenicinin bu maniyi ortadan kaldırmaya da gücünün yetmemiş olması gerekir.

Madde 18-     GARANTİ

Yüklenici, işbu kontrat uyarınca üstlendiği işlerdeki her türlü sarih ve saklı ayıpları, teslimden itibaren 5 sene, ağır hatayı halinde de 20 sene vaktince, ihbar şartı aranmaksızın ve fiyatsız olarak gidermeyi kabul ve vaat eder.

Madde 19-     TAPUYA ŞERH

İş bu kontrat, taraflardan birinin istemi üzerine tapu siciline şerh ettirilecektir.

Madde 20-     ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

İşbu kontrattan doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde; duruşmaların ve icra müdürlüklerinin yer haysiyetiyle yetkileri, HMK ’nın yetkiye ait kararlarına göre tanımlanacaktır.

TEKNİK BEYANNAME

1-Bina, tasdikli projesine uygun biçimde, betonarme karkas olarak inşa edilecektir.

2-Dış cephe yerden 110 cm yüksekliğe kadar mermerle kaplanacak ve daha yukarıyası mantolama olacak; teras kattaki sarih alanlara da akranım yapılacaktır.

3-Bina girişinden yola kadar Ankara taşı döşenecek; girişte ahşap çarpma kapı bulunacak ve duvara da kilitli posta paketleri konulacaktır.

4-Merdiven fobilikleri ve küpeşteler, zemin kattan en üst kata kadar olacak; ayrıca, daire balkonlarına ve terasa da fobilikler yapılacaktır.

5-Binanın çatısı, kullanılmış sağlam kereste ile örtülecek, kiremit altları kesintisiz tahta kaplama yapılıp, 5 cm bindirmeli 1.sınıf ruberoit serilecek ve üstüne de Türk Standartları Enstitüsü dokümanlı kiremit kullanılacaktır.

6-Çatı, mimari projesine uygun ısı ve su izolasyonlu olacak; çatı kapağı çinko kaplamalı yapılacak ve çatı çıkışına da sabit ahşap merdiven konulcaktır.

7-Düşey yağmur boruları, yeniden projesine göre balkon suyu giderleriyle uygun çaplı PVC borularıyla bağlantılandırılacaktır.

8-Salon, odalar, mutfak ve antreler komple kartonpiyer olacak; pencere kenarlarına perde bandı uygulanacak ve ayrıca mutfak ile bir odaya da  baca yapılacaktır.

9-Daire odaları ve salon, laminat parke olacak; kapı ve pencereler de birinci sınıf budaksız keresteden yapılacaktır. Kapılarda ………… marka kilit kullanılacak; tüm pencere ve balkon kapı sırçaları ısı sırçalı olacaktır.

10-Salon, odalar ve mutfakta televizyon ve telefon, koridorda da telefon tesisatı; salonda 4 adet priz ve 2 adet aydınlatma tesisatı; odalarda da 2 adet priz ve bir adet aydınlatma tesisatı, balkonlar ile terasta da 2 adet priz ve aydınlatma aygıtı olacaktır.

11-Mutfak, banyo ve tuvaletlerde Türk Standartları Enstitüsü dokümanlı piller kullanılacak; ıslak zeminler seramikle kaplanacak; banyo ve tuvaletler tabandan tavana kadar seramik olacaktır.

12-Bina, tasdikli doğalgaz projesine uygun kat kaloriferli ve kombili yapılacak; kalorifer radyatörleri, kombiler ve giriş-çıkış vanaları ………. Markalı olacaktır.

13-Binanın pak su tesisatında Türk Standartları Enstitüsü dokümanlı mavi veya gri borular kullanılacak; pis su boruları da ………….… marka olacaktır.

14-Binanın tüm elektrik tesisatı, tasdikli projesine uygun yapılacak; Türk Standartları Enstitüsü dokümanlı kablo ve aygıtlar kullanılacaktır.

15-Eletrik saatleri yüklenici; su ve doğalgaz saatleri de daire sahipleri tarafından takılacak; üyelik harekâtları ise daire sahipleri tarafından yapılacaktır.

16-Otopark ve etraf tertip etmesi tasdikli peyzaj projesine uygun olacak; bahçe duvarlarının dış yüzeyleri Ankara taşı ile kaplanacak ve üstlerine perforje süsleyici demir parmaklıklar konulacaktır.

17-Taraflar, işbu teknik beyannameyi, kontratın eki olarak kabul ederler.

Oy Ver